سلام


تقریبا اوایل 9/94 متوجه مشکل چشمم شدم. البته قبلا هم کمی ضعیف بود امام خوب همه چیز از چند ماه بعد شکل گرفت و در یک پلک زدنی دیدم دارم چشمم را عمل می کنم.

مشکلی پیش آمده بود و باید آن را رفع می کردم مشکلی که می تواند بد تر هم شود.


هر بخش از بدن مهم است حتی انگشت کوچک شصت پا که اصلا به چشم نمی اید، چه رسد به چشم که جز ارکان مهم بدن است.


بگذریم گفتم خدایا راضی ام به رضایت.