خدایا امروز خوشحالم دیروز هم خوشحال بودم فردا هم اگر تو بخواهی خوشحالم.

چند وقته کلی ماجرا پیش امده که به مرور مینویسم.