چند وقت بود با مشاور زیاد صحبت می کردم

متوجه شد زیاد سخت میگیرم به خودم

متوجه منظورش نشدم. چند وقت بعد سر ماجرای متوجه سخت گرفتن به خودم شدم.

دیگه دوست ندارم به خوذم سخت بگیرم.

یکمی باید راحت بود.

ولی خوب بعضی ریاضت ها ارزشش رو داشت.

ارزشش جایی که الان هستم و اعتماد هایی که بهم شد ، جاهای که رسیدم.


الیته یا کمک خدا


ولی نباید زیاد سخت گرفت . بعضی چیزا ارزش سخت گرفتن رو نداره گذریه

فردا می گم این عجب چیز مسخره ای بود که بهش میگفتم مشکل و به خودم سخت میگرفتم.


 زیاد نباید سخت گرفت

:)