به زودی دوست دارم ماجرا های منو و مشاور  رو براتون بنویسم.
بعد از یکی دو تا مطلب که منتشر کنم متوجه نکاتی میشید که شاید دفعه بعد که منو ببینید دیدتون کاملا تغییر کنه.

اما چه کنیم که نباید فکر های خطرناک داشته باشم.

"پس مشکلی نیست عادیه "


این قصل از زندگی رو دوست دارم.

زندگی پر هیجان و البته شیرین

-----------------------------------------------------
امروز هم خیلی خوش گذشت  راهپیمایی 13 آبان هر چند یک سری اتفاقات افتاد که بعدا تعریف می کنم ولی خوب ، در مجموع خوب بود.